A&G
FUNERAL GROUP

Uitvaartvoorziening

De meeste begrafenisondernemingen bieden uitvaartcontracten aan die concrete voorwaarden uitstippelen voor de door de klant gewenste uitvaart alsook het vooropgestelde budget. 

Bij een overlijden wordt de begrafenis verzorgd naar wens van de overledene. Er bestaat echter geen duidelijke wetgeving voor uitvaartcontracten an sich. Deze formule impliceert dus een groot vertrouwen van de klant in zijn begrafenisondernemer.

Elk bedrijf is immers vrij om de situatie naar eigen goeddunken te beheren. De meesten treden dan ook op als een "goede huisvader". Niettemin is er niets dat de klant beschermd tegen een mogelijk faillissement van het bedrijf. Bijgevolg is het raadzaam de algemene voorwaarden van het voorgestelde contract grondig door te nemen.

Verzoek om informatie

Indien u dat wenst, kunt u het totale bedrag van de aan u gegeven schatting vooraf betalen. Er komt dan een contract tussen ons. Onze prijzen voor leveringen en diensten zijn gegarandeerd: ze zullen niet veranderen tot het overlijden. Wij organiseren uw begrafenis volgens uw wensen. Alleen onvoorziene omstandigheden en de bedragen van de voorschotten zullen worden aangepast (d.w.z. gemeentelijke belastingen, mortuarium, enz.). Deze kleine verschillen worden door uw begunstigden of via uw notaris geregeld.

Verzoek om informatie

Na een evaluatie van het vereiste bedrag voor de organisatie van uw laatste eerbetoon, kan u het bedrag bij uw bank blokkeren met uw begrafenisonderneming als begunstigde.

Deze formule verzekert dat de begrafenis naar uw wensen wordt geregeld zonder dat uw keuzes in twijfel worden getrokken.

Verzoek om informatie

Een levensverzekering is een oplossing aangeboden door een verzekeringsmaatschappij die onderworpen is aan de geldende wetgeving, onder toezicht van de FSMA (voorheen CBFA).

In de meeste gevallen bepaalt de verzekeringsnemer een forfaitair bedrag dat hij/zij op de dag van zijn/haar overlijden wenst te ontvangen met als doel zijn/haar begrafenis te betalen. Dit in ruil voor een (eenmalige of periodieke) premie binnen een vastgesteld termijn. 

Om het bedrag van deze premie te berekenen, klik hier.

Bij het doornemen van de verschillende producten die op de markt beschikbaar zijn, is het belangrijk om alle details van het contract nauwkeurig te bestuderen, want hoewel het premiebedrag voor velen het essentieelste element is, zijn prijsverschillen het gevolg van beduidende verschillen in de dekking van de verzekeringsnemer.

Verzoek om informatie

Principe : toestemming voor orgaandonatie

Bij een overlijden mogen organen weggenomen worden op voorwaarde dat :
- De overledene minstens 6 maanden is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
- Noch de overledene noch zijn erfgenamen hebben zich daar duidelijk tegen verzet.
- Indien er geen afspraken werden gemaakt, dient de directe familie (ouders, echtgenoot of echtgenote, kinderen) haar toestemming te geven.

Op een dergelijk moment is het vaak bijzonderlijk moeilijk om een beslissing te nemen. Bijgevolg is het in ieders belang en om misverstanden te vermijden, aanbevolen een formulier in te vullen waarin u uw wens duidelijk formuleert.

Gelieve het formulier te downloaden.

Hoe kunt u een orgaandonatie weigeren ?

U kunt zich verzetten tegen het wegnemen van organen door:
- Een officiële verklaring bij uw gemeentebestuur. Elke gemeente beschikt over speciale registers die daartoe dienen. Deze zullen tijdig door dokters en ziekenhuizen geraadpleegd worden.
- Een verklaring bij uw notaris.
- Een uitgesproken mening bij een doktor door uzelf, uw partner of een erfgenaam van de familie.

Verzoek om informatie

Uw lichaam afstaan aan de wetenschap is het ultiem altruïstisch gebaar dat u kan maken. Uw donatie maakt het niet alleen mogelijk de wetenschap vooruit te helpen, maar stelt ook onze toekomstige artsen in staat het menselijk lichaam verder te bestuderen en te begrijpen.

De wens voor lichaamsdonatie moet de betrokkene in zijn/haar testament op een duidelijke en ondubbelzinnige manier meedelen in een handgeschreven, ondertekend document met datum. Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één voor de persoon in kwestie en het andere voor de gekozen universiteit (ULB – UCL – Ulg – UMH – UNamur).

Download het formulier

Lichaamsdonatie is een onbetaalde daad. Alleen de uitvaartgerelateerde kosten zijn ten bate van de familie. De overlijdensverzekering dekt deze kosten op dezelfde manier als voor een gewone begrafenis.

Gevallen waarin lichaamsdonatie kan worden geweigerd:
- Overlijden in het buitenland
- Lichaam met een overdraagbare infectie (hepatitis, AIDS, ...)
- Lichaam dat door het parket geautopsieerd of opgeëist wordt
- Verzadiging van de laboratoriumfaciliteiten
- Overschrijding van de tijdslimiet na de dood (48 tot 72 uur) wat het behoud van het lichaam onmogelijk maakt.

Orgaandonatie en lichaamsafstand zijn combineerbaar.

Verzoek om informatie