A&G
FUNERAL GROUP

Algemene gebruiksvoorwaarden

Identificatie

Dit is de website van de bvba A&G Funeral Group, vennootschap naar Belgisch recht (ondernemingsnummer 0457.948.678).
De verantwoordelijke voor de gegevens is de bvba A&G Funeral Group

Ons postadres is:
Oscar Van Goidtsnovenlaan, 6
1180 Brussel
Telefoon : +32 (0)2.792.08.00
Fax : +32 (0)2.792.08.09
E-mail :
Registratiecommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld om de nagedachtenis van de overledene te eren. Sommige delen van deze site zijn bedoeld voor specifieke groepen zoals begrafenisondernemers. Door deze site te bezoeken en te browsen, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de volgende voorwaarden en condities:

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het openbare deel van de website

De toegang tot en het gebruik van de site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en aan de toepasselijke wetgeving.

1- Toegankelijkheid van de site:

A&G Funeral Group® streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.

Zij kan echter zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie de toegang daartoe onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om verbeteringen of updates aan te brengen of om enige andere reden, met name technische of overmacht, of in het geval van een risico van misbruik, fraude of een gebeurtenis buiten haar controle.

A&G Funeral Group® behoudt zich ook het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar site of een deel ervan te weigeren aan een internetgebruiker, in geval van inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

In dit opzicht nodigt zij de internetgebruiker uit om haar, op de hierboven vermelde gegevens, op de hoogte te stellen van illegale inhoud die beschikbaar is op de website van A&G Funeral Group®, zodat zij de nodige en passende maatregelen kan nemen om deze informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Voor alle personen of problemen met betrekking tot de A&G Funeral Group® website, zal de internetgebruiker telefonisch contact met ons opnemen op 02.792.08.00 of per e-mail:


2- Beperking van de aansprakelijkheid :

A&G Funeral Group® is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de in punt 1 genoemde onderbrekingen en de gevolgen die daaruit voor de internetgebruiker of een derde kunnen voortvloeien. A&G Funeral Group® biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of actualisering van de informatie op deze site. A&G Funeral Group® is niet verantwoordelijk voor schade of tijdelijke of permanente incidenten die aan de gegevens of computerapparatuur van de internetgebruiker worden toegebracht bij de toegang tot de site, tijdens de verspreiding ervan binnen zijn pagina's of in het algemeen tijdens de overdracht van de bestanden en computerprogramma's die de site vormen op zijn ontvangstapparatuur. In het bijzonder is zij niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via haar site.

Zij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van ongeoorloofde indringing in de computersystemen van de internetgebruiker en/of frauduleus gebruik van zijn distributiemiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af, in het bijzonder in geval van gegevensdiefstal na een inbraak in haar computersystemen. Zij zet echter alle passende middelen in om onrechtmatige indringers te voorkomen.

De internetgebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur, modem, telefoonlijn en internettoegang.

Met betrekking tot de aangeboden diensten op de website van A&G Funeral Group®, die toegankelijk zijn door het invoeren van een toegangsaccount en wachtwoord, is de internetgebruiker persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding en vertrouwelijkheid van zijn toegangsaccount en wachtwoord. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen moet de internetgebruiker A&G Funeral Group® onmiddellijk telefonisch (nr. 02.792.08.00) op de hoogte brengen met het verzoek de toegang tot zijn diensten te blokkeren, gevolgd door een bevestiging per aangetekende brief of fax aan de zetel van A&G Funeral Group®.

A&G Funeral Group® controleert niet de juistheid of wettigheid van de informatie die aan haar wordt verstrekt voor de publicatie van advertenties en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De internetaannemer van de reclamedienst is hiervoor verantwoordelijk en verbindt zich ertoe geen advertenties te plaatsen die de rechten van derden of enige wettelijke bepaling schenden. Zij verbindt zich ertoe A&G Funeral Group® te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schending van rechten van derden of wettelijke bepalingen.


3- Intellectuele eigendom:

De structuur, de lay-out en alle elementen van deze site zijn beschermd, ten voordele van de eigenaar van de hierboven vermelde site en/of zijn eventuele leveranciers of partners, met name door de wetten op (i) het auteursrecht en de naburige rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's en (iii) databanken. De internetgebruiker verbindt zich ertoe de rechten van de eigenaar van de site en/of eventuele leveranciers of partners niet te schenden.

Andere product- of bedrijfsnamen die op deze site worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is de internetgebruiker niet toegestaan om informatie, software, producten of diensten van deze site te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, door te sturen, uit te zenden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen, noch om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site.


4- Vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens :

A&G Funeral Group® houdt zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De internetgebruiker verbindt zich ertoe het handvest met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven.


5- Links naar sites van derden:

Webruimten buiten het domein van deze site en in het bijzonder de ruimten waarnaar de internetgebruiker kan worden geleid door middel van hyperlinks binnen de pagina's van deze site blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimten.

A&G Funeral Group® kan geen permanente controle uitoefenen op deze sites of enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links betekent niet dat A&G Funeral Group® de inhoud van deze sites onderschrijft.

A&G Funeral Group® wijst daarom alle verantwoordelijkheid af, in het bijzonder voor het materiaal, voor de gegevens van welke aard dan ook die zich op deze webruimtes bevinden of verspreid worden, en voor de verwerking van persoonlijke gegevens.


Behoud van rechten en bevoegde jurisdictie

A&G Funeral Group® behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van deze voorwaarden juridische stappen te ondernemen om schadevergoeding te verkrijgen.

Onder voorbehoud van de dwingende regels van publiek en internationaal privaatrecht die van toepassing zijn op de internetgebruiker, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

A&G Funeral Group® behoudt zich het recht voor om iedere internetgebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele website of een deel daarvan te weigeren, in het bijzonder in het geval van een duidelijke schending hiervan of van het handvest voor de bescherming van persoonsgegevens door een internetgebruiker.


Overige

Indien een bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, zal deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en zullen alle andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en van kracht blijven.

Deze bepalingen weerspiegelen alle overeenkomsten tussen de internetgebruiker en de eigenaar van deze site, en ze annuleren en vervangen alle eerdere of hedendaagse communicatie en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen de internetgebruiker en de eigenaar van deze site.

Een gedrukte versie van deze bepalingen en alle elektronische waarschuwingen worden aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en registers die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

De site-eigenaar behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en disclaimers waaronder deze site wordt aangeboden, te wijzigen.